تماس با سازمان

چنانچه اطلاعاتی در مورد احتمال خطر فوری مانند تروریسم بر علیه بریتانیا دارید لطفا ً فورا ً با سازمان امنیت انگلستان (Security Service) تماس بگیرید.

چنانچه اطلاعات شما مربوط به خطرفوری برعلیه افراد و اموال میباشد، لطفا ً با پلیس با شماره 999 یا خط مخصوص تروریستی 0800789321 تماس بگیرید.

چنانچه مایل با کار با سازمان اطلاعات مخفی انگلستان (SIS) می‌باشید لطفا ٌ به صفحه استخدام سایت وب این سازمان مراجعه نمائید.

کسانی که هرگونه پرسش عمومی دارند در صورتی که در انگلستان باشند می‌توانند کتبا ً با آدرس ذیل تماس بگیرند: PO BOX 1300 London SE1 1BD

درصورت داشتن اطلاعاتی که شاید مورد توجه و استفاده ما باشد لطفا ً به صفحه ای که شامل فرم "تماس با ما" است مراجعه نمائید.

تماس با سازمان